کد خبر: 9092
مهندس مریم شجاع فر
رئیس و کارشناس ارشد فرابری داده ها تحت نظارت مدیر درمان استان انجام وظیفه نموده و اهم شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

شرح وظایف رئیس و کارشناس ارشد فرابری داده ها:
1. مسئولیت راهبری ، نظارت و هماهنگی امور فرابری داده های واحدهای اجرائی تابعه و ارائه طریق واحدهای مزبور حسب اختیارات تفویضی در چارچوب ضوابط و مقررات صادره
2. مسئولیت نیاز سنجی تجهیزات مورد نیاز ، نصب ، راه انازی و نگهداری سیستم های رایانه ای و پیگیری به منظور رفع عیوب یا اختلالات بوجود آمده در سیستم (نرم افزاری و سخت افزاری) در واحدهای اجرایی
3. اخذ گزارش ادواری از کارشناسان واحدهای اجرایی به منظور بررسی بازخورد سیستم در واحدها و تبیین نقاط قوت و ضعف جهت ارائه گزارش به مقام ذیربط
4. مسئولیت نگهداری نسخ راهنمای کاربران و سایر مستندات مربوط به نرم افزارها و نگهداری نسخه ای از نرم افزارهای کاربردی در واحد و نصب آخرین نسخه برنامه کاربردی بر روی دستگاه
5.  مسئولیت دریافت و انتقال اطلاعات تلفیقی به منظور نگهداری و ارائه به مقامات ذیربط
6. مسئولیت تهیه آرشیواز آخرین نسخه های نرم افزاری ویروس یاب  و ویروس زدا و ایجاد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود ویروس به سیستم وتهیه نسخه پیشتیبان
7. نظارت مستمر بر عملکرد شبکه و سخت افزارهای مربوطه و نظارت بر رعایت سطوح دسترسی مسئولین و کاربران در پارچوب ضوابط