مدیرعامل و معاونین

 

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

معاون اداری و مالی 

قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی و برنامه ریزی

قائم مقام مدیرعامل 

 

 سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

 سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی

معاون بیمه ای

معاون بیمه ای

معاون امور استان ها

معاون امور استان ها

معاون حقوقی و امور مجلس

معاون حقوقی و امور مجلس

معاون اداری ومالی 

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

معاون درمان

معاون درمان

  

 

مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس تاکنون

   

 

راهنمای عمل مدیران