زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 10:49 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۱۶ ساعت 12:45    تعداد بازدید: 1279    کد مطلب: 9095

نرجس دارسی
رییس و کارشناس ارشد اقتصاد درمان و ارزیابی عملکردتحت نظارت مدیر درمان استان انجام وظیفه نموده و اهم شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:


شرح وظایف رییس و کارشناس ارشد اقتصاد درمان و ارزیابی عملکرد: 

1. تدوین گزارش سالانه وضعیت بهداشتی و درمانی در سطح استان و تحولات اثرگذار بر فعالیت بخش درمان سازمان
2. بررسی گردش کار واحدهای تابعه سازمان وتدوین و مستند سازی برنامه های اجرایی سالانه تمامی واحدهای مدیریت درمان و پیگیری و بررسی میزان انطباق عملکرد با برنامه در پایان هر شش ماه اول و دوم و بررسی علل انحراف احتمالی از برنامه ها
3. بررسی آثار اقتصادی اجتماعی دستورالعمل ها و بخشنامه های بخش درمان با فاصله معینی پس از صدور حسب ارجاع از سوی مقام مافوق
4. تحلیل عملکرد بودجه مدیریت درمان در مقایسه با بودجه مصوب در مقاطع تهیه صورت مقایسه درآمدها و هزینه ها با بودجه مصوب
5. همکاری با اداره کل استان در خصوص تدوین گزارش اقتصادی اجتماعی سالانه استان در قالب چارچوب تهیه شده از سوی دفتر برنامه ریزی امور استان ها
6. بررسی هزینه فایده و توجیه پذیری پیشنهادهای ایجاد و توسعه بخش درمان وارزشیابی اقتصادی بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی استان و تجزیه و تحلیل فعالیت درمان مستقیم و غیر مستقیم
7. تهیه گزارش های ادواری در خصوص وضعیت اقتصادی مراکز درمانی استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha